Kalazno:  Arrival of Colonists

 

Name                                                         Arrived (Year and month)

 

Bauermeister, Johann Just                         1722.04

 

Becker, Lorenz, Sr.                                    1722.07

 

Aul, Michael                                              1722.07

 

Decker (Dechert), Johann Konrad             1722.04

 

Becht, Johann Konrad                               1722.04

 

Merkel, Johann                                          1722.07

 

Siebel/Sippl, Barthold                               1722.04

 

Muk (Moks), Johann                                 1722.04

 

Narkang, Nikolaus                                    1722.07

 

Schafer, Friedrich                                     1722.07

 

Ruppert, Konrad                                       1722.07

 

Ernst, Heinrich                                         1722.07

 

Rausch, Nikolaus                                     1722.07

 

Shirmer, Johann                                       1722.07

 

Lang, Johann                                           1722.07

 

Becker, Lorenz, Jr.                                  1723.07

 

Usiger, Johann                                        1723.07

 

Friedmuller, Andreas                              1723.07

 

Disberger, Johann                                   1723.07

 

Herzog, Adam (Adolph)                         1723.07

 

 Daum/Tamm, Georg                              1723.07

 

Muller, Christoph                                  1723.07

 

Krauss (Gross) Johann                          1723.07

 

Habicht, Jakob                                      1723.07

 

Fink, Konrad /Johann Heinrich            1723.07

 

Schauering, Johann                              1723.07

 

Rausch, Johann Georg                         1723.07

 

Seiber, Johann Heinrich                       1723.07

 

Weiger, Konrad                                    1723.07

 

Ochs, Johann Heinrich                         1722.04

 

Knettler, Johann                                   1722.07

 

Ochs, Sebastian                                    1722.07

 

Ochs, Michael                                      1722.07

 

Lukas, Johann Heinrich                       1722.04

 

Stolzenbach, Johann                            1724.07

 

Wolf, Johann                                        1724.07

 

Lotz (Lutz), Konrad                             1724.07

 

Decker (Dechert), Johann                    1724.07

 

Pfeil, Heinrich                                      1724.07

 

Stark, Ciriak                                         1724.07

 

Mark, Johann Georg                             1724.07

 

Muller (Mulpert), Johann Christoph    1724.07

 

Schlitt, Johann                                      1724.07

 

Ferbach (Werbach), Veit                     1724.07

 

Jobst (Jost), Konrad                           1724.07

 

Martin, Heinrich                                1724.07

 

Rill, Laurenz                                     1724.07

 

Werber (Ferber) Benedict                 1724.07

 

Birger, Johann                                   1724.07

 

Hann, Johann Adam                          1723.07

 

Reifenstein, Johann Georg                1722 ?

 

Lukas, Georg Heinrich                      1722 ?

 

Lotz (Lutz), Johann Georg                1723.07

 

Stock, Johann Heinrich                     1724.07

 

Daum (Tamm), Martin                      1724.07

 

Widow of Jacob Ross                        1724.07

 

Riess, Nikolaus                                  1724.07

 

Heppenheimer, Leonhard                  1724.07

 

Tilger, Hermann                                1724.07

 

Mulbert, Christian                             1724.07

 

Muller, Jacob                                     1724.07

 

Frei, Johann Heinrich                        1724.07

 

Blaser, Johann Georg                        1724.07

 

Muller, Johann Georg                       1724.07

 

Kissler (Kessler), Johann                  1724.07

 

Roth, Nikolaus                                  1724.07

 

Sebesten, Andreas                             1725

 

Thomas, Johann                              1725

 

Stahl, Valentin                                1725

 

Seifert, Johann                                1725

 

Strieder, Johann                              1723 ?

 

Widow of Simon, Johann               1723 ?

 

Konig, Konrad Walrot                    1723 ?

 

Schlitt, Johann Heinrich                 1723 ?

 

Kaufmann, Baltasar                        1723 ?

 

Lotz (Lutz), Johann Peter               1723 ?

 

Kermann, Wilhelm                         1723?

 

Kraus, Peter                                    1723 ?

 

Kraus, Johann Jacob                       1723 ?

 

Mulbert, Martin                              1723 ?

 

Petz (Beck), Peter                           1723 ?

 

Wickert, Dietrich                            1723 ?

 

Walter, Bartholomeus                    1723 ?

 

Hoffmann, Ewald                           1723 ?

 

Jacobi, Phillipp                              1723 ?

 

Luksa (Luchs), Johann Heinrich   1723 ?

 

Muller, Johann Heinrich                1727 ?

 

Silberstamm, Andreas                    1727 ?

 

Mulbert, Christoph                        1727 ?

 

Hackmaier, Michael                      1727 ?

 

Jacobi, Phillipp                            1723 ?

 

Luksa (Luchs) Johann Heinrich  1723 ?

 

Muller, Johann Heinrich             1727 ?

 

Silberstamm, Andreas                 1727 ?

 

Mulbert, Christoph                      1727 ?

 

Hackmaier, Michael                    1727 ?

 

Linthamb, Johann                        1727 ?

 

Decker (Dechert) Bartholomeus  1724 ?

 

Taken From:  Franken und Schwaben in Ungarn

                       Heinrich Keri

                       Pages 120-122

One Response to “ The Arrival of Colonists in Kalazno ”

  1. Wickert, Roberto Konrad says:

    Wer könnte mir etwas über Wickert Dietrich sagen (Ankunft 1723 Kalazno), wo kam er her und wer war seine Frau?

    Danke und Grüße Roberto Konrad Wickert

Trackbacks & Pingbacks:

Leave a Comment